தோட்டக்கார வேலன் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 542

அனுப்பியவர் டான் ஜூவான் இவர் அருமையான காம நகைச்சுவை பலவற்றை நமக்கு தொடர்ந்து அனுப்புபவர் புதிய ராணிக்கு ஒரே வெறுப்பு – மன்னனுக்கு அந்தப்புரத்தில் ஆயிரம் ராணிகள்

Continue reading »